Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o naborze członków do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych 

 

 

Na  podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Burmistrz Tucholi zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział
w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Do zadań komisji konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji został określony w regulaminie pracy komisji. Spośród wskazanych kandydatów do pracy w komisji wybrane zostaną 2 osoby.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata,

- adres zamieszkania, nr telefonu,

- wskazanie organizacji/podmiotu, której kandydat jest przedstawicielem,

- czytelny podpis kandydata oraz podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego.

 

Zgłoszenia  należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski

Plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

lub złożyć osobiście w biurze podawczym w terminie do 21 grudnia 2018 roku
z dopiskiem na kopercie "Kandydat do pracy w komisji konkursowej".

 

Skład komisji konkursowej zatwierdza Burmistrz Tucholi. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie informujemy, że praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

 

Załączniki

Ogłoszenie Burmistrza Tucholi.pdf

Data: 2018-12-14 08:22:57 Rozmiar: 1.7M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 46
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Kowalikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Kowalikowska
Czas wytworzenia: 2018-12-13 15:03:06
Czas publikacji: 2018-12-14 08:22:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak