Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” 

 

 

 

 

14/12/2018    S241    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Tuchola: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2018/S 241-550569

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Tuchola
561-14-87-583
pl. Zamkowy 1
Tuchola
89-500
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Tucholi
Tel.: +48 523363430
E-mail: przetargi212@tuchola.pl
Faks: +48 523342138
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.miasto.tuchola.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.miasto.tuchola.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/tuchola

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych ...

Numer referencyjny: ZP.271.2.36.2018.AS

II.1.2)Główny kod CPV

09331200

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”. Zamawiający informuje, że planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego wnioskowanego dofinansowania. W przeciwnym przypadku przypadku Zamawiają

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Tuchola

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09331100

42122460

45332000

45332200

71300000

71314100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

II.2.4)Opis zamówienia:

1) część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Tuchola”, obejmująca między innymi:

Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1) 44 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 296,96 kW(w tym 1 instalacja o mocy 2,7 kW do przygotowania c.w.u.),

A. Cena (C) = 60 %

B. Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie (S) = 20 %

C. Okres gwarancji Wykonawcy (G) = 20 %

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji wykonawcy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/10/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający informuje, że planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego wnioskowanego dofinansowania. W przeciwnym przypadku Zamawiający unieważni postępowanie, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09331100

42122460

45310000

45332200

45332000

71300000

71314100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Gminy Tuchola.

II.2.4)Opis zamówienia:

2) część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola”, obejmująca między innymi:

Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1) 3 zestawy kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 13,3 kW oraz 7 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. i c.w.u. + wspomaganie c.o. wraz z zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 47kW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji Wykonawcy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/10/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający informuje, że planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego wnioskowanego dofinansowania. W przeciwnym przypadku Zamawiający unieważni postępowanie, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3. zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie:

1) w zakresie części 1 zamówienia: co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 10 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu

2) w zakresie części 2 zamówienia: co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 1 instalacja (zestaw) – w ramach jednego kontraktu i co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na cele c.w.u. lub c.w.u. + c.o. w ilości min. 1 instalacja (zestaw).

Uwaga: W zakresie części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej do oferty Wykonawca dołącza: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) poprzez wypełnienie w Części IV JEDZ jedynie sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 10 a i 10b do SIWZ.

2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy w §13 wzoru umowy. (...)

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/03/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 29/03/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.3.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pok. 203, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający prowadzi postępowanie na podst. rozdziału 10a, do prowadzenia postępowania została powołana komisja przetargowa na podstawie Zatwierdzenia procedury w dniu 11.12.2018 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie oferty w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. „Platformy Zakupowej”, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/tuchola (zwanej dalej „Platforma Zakupowa”)

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23...

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/12/2018

08/02/2019    S28    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Tuchola: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2019/S 028-063313

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 241-550569)

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Tuchola
561-14-87-583
pl. Zamkowy 1
Tuchola
89-500
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Tucholi
Tel.: +48 523363430
E-mail: przetargi212@tuchola.pl
Faks: +48 523342138
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.miasto.tuchola.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”

Numer referencyjny: ZP.271.2.36.2018.AS

II.1.2)Główny kod CPV

09331200

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”. Zamawiający informuje, że planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego wnioskowanego dofinansowania. W przeciwnym przypadku przypadku Zamawiają...

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/02/2019

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 241-550569

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 29/03/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 12/04/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 29/03/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.3.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pok. 203, POLSKA

Powinno być:

Data: 12/04/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.4.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pok. 203, POLSKA

Numer sekcji: II.1.1

Zamiast:

Numer referencyjny: ZP.271.2.36.2018.AS

Powinno być:

Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2019.AS

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z licznymi pytaniami wykonawców Zamawiający zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie, tj. do dnia 12.4.2019 r.

W związku z zadanymi pytaniami od Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi w dniu 08.02.2019 r. na wszystkie zadane pytania oraz poniżej w załączeniu zamieszcza:

- pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami z dnia 08.02.2019 r.,

- zmodyfikowaną SIWZ z dnia 08.02.2019,

- zmodyfikowany zał. nr 1 do SIWZ.

 

Załączniki

2018-OJS241-550569-pl-ts.pdf

Data: 2018-12-14 11:51:00 Rozmiar: 176.69k Format: .pdf Pobierz

siwz.docx

Data: 2018-12-14 12:01:16 Rozmiar: 298.48k Format: .docx Pobierz

modyfikacja Zal.-1-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna.docx

Data: 2019-02-08 11:41:02 Rozmiar: 48.04k Format: .docx Pobierz

modyfikacja SIWZ 08.02.2019r..docx

Data: 2019-02-08 11:41:02 Rozmiar: 299.66k Format: .docx Pobierz

pytania i udzielone odpowiedzi zdnia 08.02.2019 r..pdf

Data: 2019-02-08 11:41:02 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

załączniki 1-10.zip

Data: 2019-02-08 11:41:02 Rozmiar: 17.68M Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 180
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Szmyt
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Szmyt
Czas wytworzenia: 2018-12-14 11:50:59
Czas publikacji: 2019-02-08 11:41:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak