Materiały na II sesję 

 

- 29 listopada 2018 r.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej.
5. Składanie interpelacji i zapytań.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucholi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Samorządu i Finansów Rady Miejskiej w Tucholi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Tucholi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Tucholi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucholi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Tucholi do ustanowienia nowych form zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tuchola na 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Tucholi.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w ramach realizacji zadań własnych gminy.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłatności.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na sesji.
20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
21. Zakończenie.

 

Załączniki

II_Sesja.pdf

Data: 2019-01-11 13:30:23 Rozmiar: 7.27M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 8
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Darowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Biernacka
Czas wytworzenia: 2019-01-10 10:49:48
Czas publikacji: 2019-01-11 13:32:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak