Materiały na III sesję 

 

- 21 grudnia 2018 r.

 

Porządek obrad III sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie nagród Burmistrza Tucholi w konkursie „Mój dom na medal”.
 4. Wybór sekretarza  sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z LVIII oraz II sesji Rady Miejskiej.
 8. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 9. Składanie interpelacji i zapytań.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 r. [materiał dostarczony wcześniej]:
     1)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu.
     2)Przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej.
     3)Przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu oraz dokonanych na podstawie opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej.
     4)Uzasadnienie nieuwzględnionych wniosków.
     5)Dyskusja.
     6)Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza dokonanych w wyniku wniosków zgłoszonych podczas sesji.
     7)Głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.
     8)Głosowanie uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2018-2026 [materiał dostarczony wcześniej].
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola na rok 2019”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Tuchola.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Tucholi na 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucholi na 2019 rok.
18. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Tucholi na 2019 rok.
19. Informacja o działalności „Komitetu organizacyjnego dla uczczenia setnej rocznicy powrotu Tucholi do Polski” przypadającej w dniu 29 stycznia 2020 roku oraz imprezach zorganizowanych w gminie Tuchola z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w roku bieżącym.
20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
21. Zakończenie.                                                                               

                                                                                                                   Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Joppek

 

Załączniki

III_sesja_RM_21.12.2018_r.(1).pdf

Data: 2019-01-11 08:45:03 Rozmiar: 25.11M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 8
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Darowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Biernacka
Czas wytworzenia: 2019-01-10 10:50:17
Czas publikacji: 2019-02-07 09:26:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak