Materiały na V sesję 

 

- 15 lutego 2019r.

 

Porządek obrad V sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas IV sesji Rady Miejskiej w Tucholi w dniu 25 stycznia 2019r.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie interpelacji i zapytań.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola za 2018 rok”.
 9. Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi spółka z o.o.”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2019-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia z inkaso.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok.
15. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2018 roku.
16. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
17. Zakończenie.                                                                                                                              

                                                                                                                   Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Krzysztof Joppek

 

Załączniki

sesja 5 poprawa 07.02.2019.pdf

Data: 2019-02-07 14:28:57 Rozmiar: 33.87M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 17
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Biernacka
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Biernacka
Czas wytworzenia: 2019-02-06 09:32:02
Czas publikacji: 2019-02-07 14:28:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak