V sesja Rady Miejskiej w Tucholi 

 

- 15 lutego 2019r.

 

Tuchola, dnia 5 lutego 2019r.

OR.0002.5.2019.JG

Pan/Pani                           
......................................
......................................

 

            Zawiadamiam, że dnia 15 lutego 2019r. – piątek -  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

 

Początek sesji o godz.900. 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas IV sesji Rady Miejskiej w Tucholi w dniu 25 stycznia 2019r.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie interpelacji i zapytań.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola za 2018 rok”.
 9. Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi spółka z o.o.”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2019-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia z inkaso.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok.
15. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2018 roku.
16. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
17. Zakończenie.                                                                                                                                                                                                                                           

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Joppek

Materiały sesyjne - TUTAJ

 

 
Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Lepak
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Biernacka
Czas wytworzenia: 2019-02-06 09:44:36
Czas publikacji: 2019-02-07 14:46:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak