Przebudowa połączenia drogowego od drogi wojewódzkiej nr 240, poprzez ulice Pocztową i Dworcową, do multimodalnego centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Tucholi 

 

 

W roku 2016 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Gmina Tuchola zrealizowała projekt Przebudowa połączenia drogowego od drogi wojewódzkiej nr 240, poprzez ulice Pocztową i Dworcową, do multimodalnego centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Tucholi”.

 

W ramach zadania przebudowano dwie ulice w Tucholi: ul. Pocztową i ul. Dworcową o łącznej długości 711 m. Obie ulice mają duże znaczenie dla wewnątrzmiejskiego ruchu  drogowego. W roku 2015 dokonano tu dobowego pomiaru natężenia ruchu. Ogólna liczba pojazdów na ulicy Pocztowej sięgała liczby 2,3 tysiąca dziennie, natomiast na ulicy Dworcowej prawie 3,0 tysiące dziennie.

 

Ulicę Pocztową (droga gminna nr 010789C) wykonano jako drogę dwupasową dwukierunkową o szerokości 6,0 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warszawską do zjazdu na osiedle spółdzielni mieszkaniowej. Dalej, do km 0+415 wykonano jezdnię jednopasową jednokierunkową o szerokości pasa 3,5 m. Na odcinku od km 0+415 do skrzyżowania z ulicą Świecką wykonano jezdnię dwupasową jednokierunkową o szerokości 6,0. Lewy pas dla pojazdów skręcających w lewo, prawy pas dla pojazdów skręcających w prawo i jadących na wprost. Wzdłuż ulicy Pocztowej wykonano miejsca postojowe usytuowane równolegle do osi jezdni, jedynie przed budynkiem Starostwa Powiatowego miejsca postojowe usytuowano pod kątem 45° do jezdni. Po obu stronach jezdni wykonano chodniki.

Ulicę Dworcową (droga gminna nr 010725C) wykonano jako jednopasową jednokierunkową o szerokości pasa ruchu 3,0 m. Wzdłuż ulicy zrealizowano miejsca postojowe usytuowane równolegle oraz pod kątem 45° do osi jezdni. Po obu stronach jezdni odtworzono chodniki. Przebudowano również skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. Kolejową dostosowując je do parametrów normatywnych. Na ul. Dworcowej dopuszczono ruch rowerowy w kierunku przeciwnym do ogólnie obowiązującego. Ruch ten odbywać się będzie wydzielonym na jezdni kontrapasem, o szerokości 1,5 m. W celu połączenia ruchu rowerowego na konrapasie ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Świeckiej wykonany został dodatkowy przejazd rowerowy przez tę ulicę.

Nawierzchnie obu jezdni wykonano w technologii bitumicznej dla kategorii ruchu KR2. Miejsca postojowe, chodniki oraz zjazdy zrealizowano z kostki betonowej wibroprasowanej.

Na obu ulicach wykonano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni, nadając jej odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane są poprzez wykonane wpusty uliczne do istniejącej wcześniej kanalizacji deszczowej oraz do nowowykonanej sieci kanalizacji deszczowej w części ul. Pocztowej.

Na obu ulicach wyremontowana została sieć oświetlenia ulicznego poprzez wymianę słupów i opraw oświetleniowych.

 

Całkowity koszt zadania, w zakresie kosztów kwalifikowanych w Programie, wyniósł  1.534.816,77 złotych. Z tego bezpośrednio z budżetu inwestora - Gminy Tuchola sfinansowano prace o wartości 383.627,65 złotych. Pozostałe koszty sfinansowane zostały w ramach Programu z budżetu Skarbu Państwa w wysokości 767.408,00 złotych oraz przez partnera projektu – Powiat Tucholski, w wysokości 383.781,12 złotych.

 

 

Zadanie zrealizowane przez Gminę Tuchola w ramach

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

 na lata 2016-2019

przy wsparciu

Skarbu Państwa oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi

 

 

 


Liczba odwiedzin : 438
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Jastak
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Jastak
Czas wytworzenia: 2016-12-13 15:40:24
Czas publikacji: 2016-12-14 08:25:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak