Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucholi 

 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) [Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119], zwanego dalej RODO, przedstawia się następujące informacje:

 

1. Dane dotyczące administratora danych osobowych:

Gmina Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Dane kontaktowe: tel. 52 5642 500, adres email: burmistrz@tuchola.pl

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: Artur Sucharski, adres email: iod@tuchola.pl, tel.: 52 3363 434

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych Gminy Tuchola, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o: samorządzie gminnym, ewidencji ludności, dowodach osobistych, Prawa o aktach stanu cywilnego, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości, podatkach i opłatach lokalnych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, drogach publicznych, ochronie środowiska, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, pracownikach samorządowych, pomocy społecznej, Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Oświatowego, Prawa Wyborczego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, oraz innych przepisów w zakresie realizacji zadań statutowych administratora.

 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze;

b) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w przypadku wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;

d) art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym, ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

b) podmioty, które zawarły z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych;

c) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe.

 

6. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikającym

z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, które określa okresy przechowywania dokumentacji bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku , gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

 

7. Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:

Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy RODO.

 

9. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

1) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,

2) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem lub realizacji umowy/wniosku.

 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Liczba odwiedzin : 444
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Lepak
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2018-05-25 09:48:24
Czas publikacji: 2018-08-09 14:13:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak