INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 

 
 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r. poz. 2020) treść

Oświadczenia majątkowe podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz o miejscu położenia nieruchomości wskazanych w oświadczeniu.

DRUKI DO POBRANIA:

- oświadczenie majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza WZÓR

- oświadczenie majątkowe radnego WZÓR

Katalog osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych:

- Zastępca Burmistrza,

- Skarbnik Gminy,

- Sekretarz Gminy,

- kierownicy jednostek organizacyjnych,

- osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

- osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.

Wyjątki

Burmistrz Tucholi, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucholi - składają oświadczenia majątkowe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.

Radni Rady Miejskiej w Tucholi - składają oświadczenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tucholi.

  

W razie wątpliwości dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela:

Sekretarz Gminy Justyna Gackowska - tel. 052 5642 509.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1913
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Lepak
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2018-03-19 10:07:26
Czas publikacji: 2018-04-24 16:16:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak