Uchwała nr XLI/358/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin 

 
Uchwała nr XLI/358/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
Uchwała nr XLI/358/06
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 stycznia 2006
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego


Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1.Przyjąć szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola określone w poniższym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola:

„Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Tuchola”

Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji

1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. - o utrzymaniu czystości iporządku w gminach, awszczególności:
1/wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych
2/wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów płynnych - w przypadku, gdy nieruchomość położona jest na terenie nieuzbrojonym wkanalizację sanitarną;
3/gromadzenia w w.w pojemnikach odpadów i bieżącego ich usuwania;
4/utrzymywania w.w urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym;
5/selektywnego gromadzenia w wyznaczonych do tego pojemnikach makulatury, szkła (białego i kolorowego), tworzyw sztucznych, baterii oraz odpadów biodegradowalnych (kuchennych i zielonych), wielkogabarytowych i odpadów z remontów;
6/przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
7/podłączania nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w terminie 6 miesięcy od momentu oddania inwestycji do użytku;
8/oczyszczania ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (wydzielona część drogi służąca do ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości);
9/użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska;
10/utrzymywania obiektów i terenu w należytym stanie technicznym i estetycznym;
przynajmniej raz w roku wymieniać piasek w piaskownicach dla dzieci;
2.Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wykaszania traw i chwastów na terenie posesji.
3.Zabrania się mycia i napraw pojazdów na drogach i placach publicznych, z wyłączeniem losowych awarii.
4.Maksymalny poziom odpadów biodegradowalnych dopuszczony do składowanie na Międzygminnym Składowisku Odpadów w Bladowie (w stosunku do całkowitej masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 – zgodnie z KPGO):
1/do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75%,
2/do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
3/do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%.
5.Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tuchola do przeprowadzania deratyzacji w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni, nie rzadziej jednak niż:
1/Raz na pół roku w obiektach żywnościowych, które w procesie produkcji wytwarzają odpady.
2/Raz na kwartał na wysypisku i punktach zbiorczych odpadów stałych.
6.W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz, wuzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 2
Rodzaje i częstotliwość opróżniania pojemników na odpady stałe

1.Do gromadzenia nieczystości stałych na terenie gminy Tuchola służą atestowane pojemniki przystosowane do wywozu specjalistycznymi samochodami (typ SM 110 i 120, Pl 1100, KP‑7 lub podobne).
2.Nieruchomości posiadające ogrzewanie na paliwa stałe muszą posiadać pojemniki wykonane z materiałów niepalnych.
3.Wyposażenie dróg, chodników, przystanków i parkingów w pojemniki na odpady należy do zarządcy terenu.
4.Kosze uliczne należy rozmieszczać w parkach, zieleńcach itp. - przy ławkach, a przy chodnikach wg. potrzeb, jednak wskazane jest, aby ustawiać je w zwartej zabudowie nie rzadziej niż 1 kosz co 50 m, a w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż 1 kosz co 200m.
5.Właściciela, zarządcę, administratora nieruchomości zobowiązuje się do zapewnienia takiej ilości pojemników na odpady, aby zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich odpadów stałych powstałych na posesji, a częstotliwość ich wywozu była nie mniejsza niż 1raz na miesiąc, nie mniej jednak niż jeden pojemnik typu SM 110 (120) na rodzinę; w przypadku domów wielorodzinnych min. 1 pojemnik typu PL 1100 lub KP 7 na jeden budynek.
6.W obiektach zamieszkałych sezonowo (obiekty letniskowe) częstotliwość wywozu pojemników nie może być mniejsza niż 1 raz na miesiąc, w okresie ich zamieszkiwania.
7.Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest posiadać i eksploatować na każdej budowie min. 1 pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych a częstotliwość wywozu pojemników nie może być mniejsza niż 1 raz na miesiąc.
8.W obiektach handlowych nie posiadających możliwości lokalizacji pojemników do gromadzenia odpadów niesegrgowanych dopuszcza się gromadzenie w.w. odpadów w czarnych i oznakowanych workach oraz odbiór ich przez uprawnione podmioty w terminach ustalonych w umowie, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu.
9.Eksploatacja w.w. pojemników odbywa się na koszt właścicieli lub mieszkańców wg. umów zawartych z uprawnionym podmiotem.
10.Do składowaniu odpadów komunalnych stałych wyznacza się Międzygminne Składowisko Odpadów położone we wsi Bladowo.
11.Do gromadzenia odchodów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych służą płyty gnojowe wraz ze szczelnymi zbiornikami na odcieki wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym.
12.Do selektywnego gromadzenia nieczystości stałych na terenie gminy Tuchola służą pojemniki typu „Bell” (lub podobne) oraz oznakowane plastikowe worki o pojemności 110 l w następujących kolorach: żółte - do tworzyw sztucznych, czerwone - do złomu, niebieskie - do papieru lub tetrapaku (opakowań wielomateriałowych), zielone - do szkła kolorowego, białe do szkła bezbarwnego. Do gromadzenia odpadów biodegradowalnych służą specjalistyczne pojemniki w kolorze brązowym.
13.Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie w workach (makulatury, szkła i tworzyw sztucznych) odbywa się raz w miesiącu - w każdy 3 czwartek miesiąca, a gromadzonych w pojemnikach na zgłoszenie. Odbiór odpadów gromadzonych nieselektywnie oraz biodegradowalnych odbywa się wg. harmonogramu ogłaszanego w lokalnej prasie w tygodniu poprzedzającym kwartał. Odpady wielkogabarytowe, z remontów oraz elektryczne i elektroniczne odbierane są na indywidualne zgłoszenie u odbiorcy odpadów niesegregowanych.
14.Pojemniki do gromadzenia baterii zlokalizowane są w szkołach, urzędach publicznych, sklepach ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym (na wniosek właściciela) oraz przy niektórych pojemnikach typu MiniLeader do gromadzenia tworzyw sztucznych i opróżniane są bezpłatnie na zgłoszenie u odbiorcy odpadów niesegregowanych.
15.Pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów (dla domów wielorodzinnych oraz instytucji) oraz do gromadzenia odpadów biodegradowalnych (dla domów jedno- i wielorodzinnych) zakupuje Gmina Tuchola na wniosek właściciela lub administratora; we wniosku należy podać planowaną lokalizację pojemników oraz oświadczenie o eksploatacji pojemników na własny koszt. Pojemniki nie będą dostarczane do mieszkańców nie posiadających umów na wywóz odpadów niesegregowanych z uprawnionym podmiotem.
16.Dopuszcza się składowanie odpadów biodegradowalnych w kompostownikach założonych na terenie posesji w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne (do ogrodu) w warunkach nie stwarzających uciążliwości dla użytkowników terenów sąsiednich.
Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do zapewnienia urządzeń sanitarnych i koszy na odpady w trakcie trwania tych imprez, oraz ich uprzątnięcia bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

Rozdział 3
Rodzaje i częstotliwość opróżniania pojemników na odpady płynne

1.Do gromadzenia nieczystości płynnych na terenie gminy Tuchola (na terenach gdzie brak kanalizacji sanitarnej) służą szczelne, bezodpływowe zbiorniki (szamba).
2.Właściciela, zarządcę, administratora nieruchomości zobowiązuje się do wykonania takiego szamba, aby częstotliwość jego opróżniania nie była mniejsza niż 1 raz na kwartał, awobiektach zamieszkałych sezonowo (obiekty letniskowe) minimum 2 razy w sezonie.
3.Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest posiadać i eksploatować na każdej budowie min. 1 kabinę chemiczną WC.
4.Do wywozu ścieków komunalnych z terenu gminy Tuchola wyznacza się punkty zlewne na terenie oczyszczalni ścieków w Tucholi oraz we wsi Stobno; do wywozu odpadów produkcyjnych płynnych, osadów z szamb oraz ścieków komunalnych i przemysłowych wyznacza się punkt zlewny zlokalizowany na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Bladowie.
5.Zabrania się odprowadzać nieczystości płynne do kanalizacji deszczowych, melioracyjnych, rowów otwartych itp. oraz wylewać fekalia na pola.
6.W przypadku istnienia kanalizacji sanitarnej, właściciele nieruchomości zobowiązani są podłączyć do niej swoją nieruchomość (lub przełączyć) oraz zlikwidować szambo w terminie pół roku od dnia zakończenia budowy kanalizacji.
7.Zobowiązuje się Urząd Miejski do informowania mieszkańców w lokalnej prasie o rozpoczęciu i zakończeniu, oraz trasie nowobudowanych kanalizacji sanitarnych.

Rozdział 4
Przepisy porządkowe dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe

1.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt
2.Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1/w odniesieniu do psów:
a.zarejestrowanie w Urzędzie Gminy w Wydziale Mienia i Gospodarki Komunalnej w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane:
- imię i nazwisko właściciela,
- adres właściciela,
- numer identyfikacyjny nadany psu,
b.oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym wydawanym nieodpłatnie Wydziale Mienia i Gospodarki Komunalnej podczas rejestracji psa;
c.wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
d.prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
e.opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada miejska,
f.systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
g.uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687); dla właścicieli trzymających w.w psy w budynkach wielorodzinnych uzyskanie zezwolenia burmistrza poprzedzone musi być uzyskaniem zgody administratora lub właściciela budynku.
3/w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a.stały i skuteczny dozór,
b.niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
c.niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;
d.zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
e.zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem zawieszonym koło wejścia na posesję;
f.kojce dla zwierząt mogą być zlokalizowane w odległości min 2 m od granicy posesji;
g.natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników;
h.niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
3.Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy (rozdział nr5).
4.Postanowienia ust. 2 pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 5
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

1.Dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich na terenie miasta Tuchola oraz na terenach zwartej zabudowy jedno- i wielorodzinnej przez rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Tuchola i będących ich głównym źródłem utrzymania; mogą oni prowadzić hodowlę zwierząt gospodarskich w budynkach wybudowanych (lub zaadaptowanych) w celach hodowlanych, pod warunkiem posiadania obiektów i urządzeń służących do gromadzenia odchodów zwierzęcych (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę i odcieki itp.). Wszystkie obiekty muszą być wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.Dopuszcza się na terenach zabudowy jednorodzinnej (z wyłączeniem przypadków określonych w pkt 1) hodowlę kóz, drobiu i królików na potrzeby własne oraz gołębi pod warunkiem posiadania obiektów i urządzeń służących do gromadzenia odchodów zwierzęcych (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę i odcieki itp.) wykonanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz utrzymywania hodowli w należytej czystości. W przypadku niezachowania należytej czystości można wydać decyzję o likwidacji hodowli bez odszkodowania
3.Nowo powstające gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą zwierząt gospodarskich mogą być lokalizowane w odległości co najmniej 100m od najbliższych zabudowań mieszkalnych (nie dotyczy to budynku właściciela gospodarstwa); odległość liczy się od granicy gospodarstwa do istniejącego budynku mieszkalnego lub granicy działki przeznaczonej wplanie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. Dopuszcza się bliższe usytuowanie gospodarstwa (w odległości 50 m od budynku mieszkalnego) po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela budynku (terenu) oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.
4.Osoby wznoszące nowe budynki mieszkalne w odległościach mniejszych niż w.w. od gospodarstw rolnych i ferm spełniających wymogi określone w niniejszej uchwale muszą złożyć pisemne oświadczenie, że nie będą wnosić skarg na uciążliwości związane z hodowlą zwierząt (zapachy itp.).
5.Istniejące w dniu wejścia uchwały w życie hodowle zwierząt gospodarskich nie spełniające wymogów niniejszej uchwały muszą w terminie do 31 grudnia 2006 r. dostosować wszystkie obiekty (zgodnie z Prawem Budowlanym) lub zlikwidować hodowlę.
6.Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie na terenie zabudowy wielorodzinnej (z wyłączeniem przypadków określonych w pkt 1), terenach letniskowych, ogrodach działkowych i strefach ochrony bezpośredniej ujęć wodociągowych.

§ 2.Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i z tym dniem tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Tucholi Nr XXXIII/287/97 z dnia 31 stycznia 1997 r., LI/460/98 z dnia 19 maja 1998 r., XIII/122/99 z dnia 28 czerwca 1999 r., XVI/144/99z dnia 8 października 1999 r., XLI/376/01 z dnia 29 czerwca 2001 r., LI/467/02 z dnia 5 kwietnia 2002 r.Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Ryszard Wojciechowski

Postać dokumentu :
uchwała została podpisana
przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi
i opieczętowana okrągłą pieczęcią z wizerunkiem św. Małgorzaty
i napisem w otoku - Gmina Tuchola.
Dokument składa się z uchwały - 5 stron.  

Liczba odwiedzin : 947
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Darowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Darowski
Czas wytworzenia: 2007-09-13 14:33:00
Czas publikacji: 2007-09-13 14:33:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak