Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Tucholi 

 

Załącznik Nr 1

 Kodeks Etyczny Pracowników
Urzędu Miejskiego w Tucholi


Celem niniejszego Kodeksu etycznego jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucholi, związanych z pełnieniem przez nic obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich maja prawo oczekiwać. Ponadto Kodeks etyczny ma na celu poprawę jakości pracy urzędnika, relacji między pracownikami Urzędu oraz pracownikami a klientami, zmianę funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów, a także kształtowanie postaw urzędnika opartych na wartościach moralnych.

 

Rozdział I

Zasady ogólne

Art. 1.

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

 • Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Tucholi;
 • Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego w Tucholi, posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 • Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Tucholi.

Art. 2.

Zasady i wartości etyczne, wskazane w Kodeksie, są stosowane przez wszystkich pracowników Urzędu w zakresie wykonywanej przez nich pracy, wzajemnego stosunku do współpracowników, jak również ich relacji z innymi osobami.

Art. 3.

 1. Pracownik traktuje pracę jako służbę publiczną, zawsze kierując się dobrem wspólnoty samorządowej.
 2. Pracownik jest wzorem praworządności i swoją postawą pogłębia zaufanie mieszkańców do Urzędu.
 3. Pracownik swym postępowaniem daje świadectwo o Gminie Tuchola oraz współtworzy wizerunek pracownika samorządowego. Godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Urzędu Miejskiego w Tucholi.
 4. Przedkłada dobro publiczne nad interes własny i swojego środowiska.
 5. Służbę publiczną wykonuje z poszanowaniem godności mieszkańców i poczuciem godności własnej, stosując zasadę partnerstwa.

 

Rozdział III

Wykonywanie obowiązków

Art. 4.

Pracownik zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe bezstronnie, niezależnie, uczciwie i rozsądnie oraz rzetelnie i obiektywnie, wykorzystując optymalnie swoją wiedzę i umiejętności.

Art. 5.

Rzetelność i obiektywizm pracownik osiąga w szczególności poprzez:

 • rozpatrywanie spraw zgodnie z obowiązującym prawem, z wrażliwością, mając na względzie zdolności rozumienia przez klienta Urzędu zawiłości przepisów;
 • sumienną pracę, dążenie do osiągania najlepszych jej rezultatów, poprzez skrupulatne oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;
 • podejmowanie rozstrzygnięć i nie uchylanie się od odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • twórcze i aktywne wykonywanie powierzonych mu zadań;
 • wyeliminowanie emocji  i uprzedzeń podczas rozpatrywania powierzonych mu spraw;
 • traktowanie klientów w sposób równy, bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo oraz inne cechy osobiste i preferencje;
 • w przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy;
 • informowanie klientów o możliwości odwołania się od decyzji;
 • przyjmowanie zasadnej krytyki, uznawanie popełnionych błędów i ich naprawę;
 • racjonalne, oszczędne i efektywne gospodarowanie majątkiem gminnym i środkami publicznymi;
 • wykonywanie służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek;
 • powściągliwe i rozważne wypowiadanie poglądów na temat pracy swojego Urzędu;
 • zgłaszanie wątpliwości, dotyczących celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie, bezpośredniemu przełożonemu lub, w przypadku braku reakcji, odpowiednim organom;
 • dążenie do usprawniania funkcjonowania Urzędu i ciągłej poprawy efektywności pracy.

 

Rozdział IV

Przygotowanie do pracy

Art. 6.

Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, rozwój własnych kompetencji i wiedzy oraz rozwija kulturę osobistą.

Art. 7.

Właściwe przygotowanie do pracy pracownik osiąga w szczególności poprzez:

 • dążenie do pełnej znajomości aktów prawnych oraz faktycznych i prawnych okoliczności prowadzonych spraw;
 • pogłębianie wiedzy zawodowej, niezbędnej do jak najlepszego wykonywania powierzonych mu spraw;
 • właściwe przygotowanie do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;
 • współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy przełożonych, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej do korzystania z pomocy ekspertów;
 • dzielenie się swoją wiedzą i przemyśleniami z podwładnymi, kolegami i przełożonymi;
 • bezzwłoczne odpowiadanie na wszelkie prośby o udzielenie informacji, kierowane przez kolegów;
 • dążenie do uzgodnień opartych na rzeczowej i merytorycznej argumentacji, jeżeli w sprawie wyrażane są zróżnicowane opinie.

Art. 8.

Rozwój kultury osobistej pracownik osiąga poprzez:

 • uprzejmość dla współpracowników i klientów oraz zapobieganie sytuacjom konfliktowym w pracy;
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania, w szczególności wystrzeganie się używania niestosownych lub obraźliwych wyrażeń – tak wobec współpracowników, jak i klientów;
 • dbałość o schludny, estetyczny wygląd zewnętrzny, unikanie wyzywających strojów.

 

Rozdział V

Przejrzystość postępowania i zapobiegania korupcji

Art. 9.

Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności bądź korupcji.

Art. 10.

Przejrzystość postępowania i zapobieganie korupcji, pracownik osiąga w szczególności poprzez:

 • nie uleganie żadnym naciskom w prowadzonych sprawach oraz równe traktowanie wszystkich uczestników tychże spraw;
 • nie dopuszczanie do podejrzeń o związek między interesem publicznym a prywatnym;
 • szanowanie prawa mieszkańców i klientów do dostępu do informacji publicznej;
 • nie podejmowanie żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi lub mogą mieć na nie zły wpływ;
 • nie przyjmowanie, od uczestników prowadzonych spraw, żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;
 • nie wykorzystywanie zdobytych w czasie wykonywania obowiązków służbowych informacji dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia;
 • nie uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, w której pracownik lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy.

 

Rozdział VI

Neutralność polityczna

Art. 11.

Pracownik, wykonując zadania i obowiązki mu powierzone, jest neutralny politycznie.

Art. 12.

Zasadę neutralności politycznej pracownik przestrzega poprzez:

 • nie manifestowanie - w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych – swoich poglądów i sympatii politycznych;
 • zachowywanie dystansu wobec wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogłyby prowadzić do podejmowania stronniczych rozwiązań prowadzonych spraw;
 • dbałość o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne;
 • nie wykorzystywanie wpływów politycznych w przypadku rekrutacji i możliwości awansu oraz rozwiązywania stosunku pracy w Urzędzie;
 • lojalne i rzetelne realizowanie zadań gminy i programów jej rozwoju bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.

 

Art. 13.

Decyzja o aktywności politycznej jest sprawą indywidualną i dobrowolną pracownika, nie może jednak kolidować z wykonywaną pracą i lojalnością wobec pracodawcy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 14.

 1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etycznym niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.
 2. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę.  Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

Art. 15.

Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Tucholi zobowiązani są do stosowania i kierowania się niniejszym Kodeksem Etycznym i ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu.

Art. 16.

Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je oraz bierze udział w jej współtworzeniu, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.

Załącznik Nr 2

Imię ……………………………….

Nazwisko………………………….

Stanowisko………………………..

 

 

OŚWIADCZENIE

 

            Uprzedzony o odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej oświadczam, iż zapoznałam/em się z postanowieniami Kodeksu Etycznego Urzędu Miejskiego w Tucholi i zobowiązuje się do przestrzegania zasad z niego wynikających.

 

                                                                                                                                             ……………………………

                                                                                                                                                         Data

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                             ……………………………

                                                                                                                                                         Podpis

 


 
 

Liczba odwiedzin : 1026
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Darowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jadwiga Krajecka
Czas wytworzenia: 2007-02-28 09:04:00
Czas publikacji: 2007-02-28 09:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak